Hướng dẫn sử dụng kinh phí thực hiện công tác y tế trong các trường học

Thảo luận trong 'Chính sách - Pháp luật' bắt đầu bởi Hà Nhật Nam, 22 Tháng ba 2013.

 1. Hà Nhật Nam New Member

  1

  BỘ TÀI CHÍNH

  Số: 14 /2007/TT-BTC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  Hà Nội, ngày 8 thỏng 3 năm 2007

  THÔNG TƯ

  Hướng dẫn sử dụng kinh phí thực hiện công tác y tế trong các trường học
  ---------------------------------------

  Căn cứ Chỉ thị số 23/2006/CT-TTg ngày 12/7/2006 của Thủ tưỚNG CHỚNH PHỦ VỀ VIỆC TăNG CưỜNG CỤNG TỎC Y TẾ TRONG TRưỜNG HỌC;
  SAU KHI LẤY Ý KIẾN THAM GIA CỦA BỘ GIỎO DỤC Và ĐàO TẠO, BỘ Y TẾ, BỘ NỘI VỤ Và BỘ LAO đỘNG - THươNG BINH Và XÓ HỘI; BỘ TàI CHỚNH HưỚNG DẪN SỬ DỤNG KINH PHỚ THỰC HIỆN CỤNG TỎC Y TẾ TRONG CỎC TRưỜNG HỌC NHư SAU:
  I - QUY ĐỊNH CHUNG
  1. Đối tượng thực hiện Thông tư này là các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân theo quy định của Luật Giỏo dục (sau đõy gọi tắt là cơ sở giỏo dục).
  2. Nguồn kinh phớ thực hiện cụng tỏc y tế trường học:
  - Nguồn ngõn sỏch nhà nước bố trớ trong chi sự nghiệp giỏo dục và đào tạo hàng năm của các cơ sở giáo dục theo phân cấp ngân sách hiện hành.
  - Nguồn kinh phớ được để lại từ Quỹ khỏm chữa bệnh bảo hiểm y tế tự nguyện của đối tượng học sinh, sinh viờn theo quy định hiện hành.
  - Nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.
  - Nguồn thu hợp phỏp khỏc (nếu cú).
  3. Kinh phớ bảo đảm cho cụng tỏc y tế trường học phải được sử dụng đúng mục đích, chế độ và cỏc quy định cụ thể tại Thông tư này.
  4. Các cơ sở giáo dục ngoài công lập được vận dụng các quy định tại Thông tư này để thực hiện công tác y tế trường học và được hạch toán các khoản chi vào chi phí của cơ sở giáo dục ngoài công lập.
  II/ NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ
  1/ Nội dung chi của cụng tỏc y tế trong trường học:
  a) Chi tiền lương, cỏc khoản phụ cấp, cỏc khoản đúng gúp theo lương, làm thờm giờ (nếu cú) của cỏn bộ chuyờn trỏch y tế trường học, được đào tạo chuyờn mụn y tế: Chế độ lương, cỏc khoản phụ cấp, cỏc khoản đúng gúp theo lương thực hiện theo lương ngạch, bậc y tế quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 thỏng 12 năm 2004 của Chớnh phủ về chế độ tiền lương đối với cỏn bộ, cụng chức, viờn chức và lực lượng vũ trang và cỏc văn bản hướng dẫn hiện hành.
  b) Chi cỏc hoạt động chuyờn mụn:
  - Chi thực hiện hoạt động chăm sóc, bảo vệ và tư vấn sức khoẻ học sinh, sinh viên, bao gồm:
  + Sơ cấp cứu, xử lý ban đầu cho học sinh, sinh viờn khi bị tai nạn thương tớch và cỏc bệnh thụng thường trong thời gian đang học và tham gia cỏc hoạt động khỏc tại trường.
  + Chi mua thuốc cho tủ thuốc của trường theo danh mục do Bộ Y tế quy định.
  + Tổ chức khám sức khoẻ định kỳ và phân loại sức khoẻ cho học sinh, sinh viờn 01 lần/năm vào đầu năm học thụng qua hợp đồng với cơ sở y tế theo mức chi hiện hành về việc thu một phần viện phớ.
  + Chi mua văn phũng phẩm, tủ tài liệu phục vụ việc quản lý hồ sơ sức khoẻ học sinh, sinh viên tại trường.
  + Chi mua sỏch, tài liệu, dụng cụ phục vụ giảng dạy để tổ chức các bài học ngoại khoá về giáo dục sức khoẻ, tư vấn sức khoẻ, sức khoẻ sinh sản vị thành niên và kế hoạch hoá gia đỡnh cho học sinh, sinh viờn.
  - Chi mua sắm các tài liệu, dụng cụ phục vụ cho hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thông về sức khoẻ tại trường học như: Phũng, chống cỏc bệnh tật học đường; dịch bệnh truyền nhiễm, lõy lan trong học đường, HIV/AIDS; tai nạn thương tớch; đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm (đồ ăn, nước uống); xử lý vệ sinh mụi trường, phũng chống cỏc bệnh lõy lan trong phạm vi nhà trường; vận động học sinh, sinh viờn tham gia tiờm chủng,....do cơ quan cú thẩm quyền phỏt hành. Trường hợp thực sự cần thiết, cỏc đơn vị cú thể xõy dựng, in ấn mẫu biểu, tài liệu riờng để thực hiện.
  - Chi tập huấn chuyờn mụn y tế cho cỏn bộ y tế trường học theo quy định hiện hành về chế độ cụng tỏc phớ, hội nghị phớ.
  - Chi kiểm tra cỏc yếu tố vệ sinh học đường.
  c) Chi mua sắm, sửa chữa:
  - Chi mua trang thiết bị y tế và đồ dùng tối thiểu cần thiết cho Phũng (Trạm) y tế trong cỏc trường học theo danh mục quy định của Bộ Y tế.
  - Chi bảo trỡ, sửa chữa cỏc trang thiết bị y tế phục vụ cho cỏc hoạt động về y tế trường học.
  d) Cỏc khoản chi khỏc về thực hiện cụng tỏc y tế trường học.
  2/ Cụng tỏc lập dự toỏn, chấp hành dự toỏn và quyết toỏn kinh phớ thực hiện cụng tỏc y tế trường học được thực hiện theo quy định hiện hành của Luật Ngõn sỏch nhà nước, Luật Kế toỏn và cỏc văn bản hướng dẫn hiện hành.
  Riờng năm 2007, các cơ sở giáo dục chủ động sử dụng dự toán chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo đó được giao để thực hiện công tác y tế trường học.
  Từ năm 2008, các cơ sở giáo dục lập dự toán chi thực hiện nhiệm vụ này và tổng hợp trong dự toán chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo của đơn vị theo quy định.
  Đối với nguồn kinh phớ được để lại từ Quỹ khỏm chữa bệnh bảo hiểm y tế tự nguyện của đối tượng học sinh, sinh viờn: Cỏc cơ sở giỏo dục cú trỏch nhiệm quản lý, sử dụng và quyết toỏn với cơ quan bảo hiểm xó hội theo quy định hiện hành .
  III - TỔ CHỨC THỰC HIỆN
  Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.
  Trong quỏ trỡnh thực hiện nếu cú vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ánh về Bộ Tài chính để nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.


  Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG
  - Văn phũng Chủ tịch nước; THỨ TRƯỞNG
  - Văn phũng Quốc hội;
  - Văn phũng Chớnh phủ;
  - Văn phũng TW Đảng và các Ban của Đảng;
  - Viện Kiểm sỏt NDTC;
  - Toà ỏn NDTC;
  - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Đỗ Hoàng Anh Tuấn
  - Cơ quan TW của các Hội, đoàn thể;
  - UBND cỏc tỉnh, TP trực thuộc TW;
  - Sở Tài chớnh, KBNN cỏc tỉnh, TP trực thuộc TW;
  - Sở Giỏo dục và đào tạo cỏc tỉnh, TP trực thuộc TW;
  - Sở Y tế cỏc tỉnh, TP trực thuộc TW;
  - Sở Lao động, Thương binh và XH cỏc tỉnh, TP trực thuộc TW;
  - Cụng bỏo;
  - Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
  - Website Chớnh phủ;
  - Website Bộ Tài chớnh;
  - Lưu VT, Vụ HCSN.
  http://www.moh.gov.vn/wps/portal/boyte/vanban/

  Tin liên quan

Chia sẻ trang này