P2 Thông tư Hướng dẫn công tác Thi đua, Khen thưởng trong ngành Y tế

Thảo luận trong 'Chính sách - Pháp luật' bắt đầu bởi Đặng mạnh Hùng, 3 Tháng tư 2013.

 1. Chương V
  HỘI ĐỒNG THI ĐUA, KHEN THƯỞNG CÁC CẤP

  Điều 24. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp trong ngành Y tế
  1. Hội đồng Thi đua - khen thưởng cấp Bộ: Tại Bộ Y tế, thành lập Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Y tế.
  2. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cấp cơ sở:
  a) Tại Cơ quan Bộ Y tế thành lập Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Cơ quan Bộ Y tế.
  b) Tại Tổng Cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình và các đơn vị trực thuộc Bộ thành lập Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cấp cơ sở của đơn vị.
  Điều 25. Thẩm quyền quyết định thành lập Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp trong ngành Y tế
  1. Bộ trưởng quyết định thành lập Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Y tế; Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cơ quan Bộ Y tế.
  2. Thủ trưởng các đơn vị quyết định thành lập Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của đơn vị.
  Điều 26. Thành phần Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp
  Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Y tế:
  Chủ tịch Hội đồng: Bộ trưởng.
  b) Các Phó Chủ tịch Hội đồng: Thứ trưởng phụ trách công tác thi đua, khen thưởng và Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế.
  c) Uỷ viên thường trực Hội đồng: 01 đại diện Lãnh đạo cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ.
  d) Các uỷ viên Hội đồng: Các đồng chí Vụ trưởng, Cục trưởng, Tổng Cục trưởng, Chánh Thanh tra Bộ, Chánh Văn phòng Bộ.
  đ) Giúp việc cho Hội đồng có Tổ thư ký do Chủ tịch Hội đồng quyết định.
  2. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Cơ quan Bộ Y tế:
  a) Chủ tịch Hội đồng: Thứ trưởng phụ trách Văn phòng Bộ.
  b) Các Phó Chủ tịch Hội đồng: Chánh Văn phòng Bộ là Phó Chủ tịch Hội đồng thường trực và Chủ tịch (hoặc Phó Chủ tịch) Công đoàn Cơ quan Bộ Y tế.
  c) Uỷ viên thường trực Hội đồng: 01 đại diện Lãnh đạo Văn phòng Bộ.
  d) Các uỷ viên Hội đồng: Đại diện Lãnh đạo một số Vụ, Cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ.
  đ) Giúp việc cho Hội đồng có Tổ thư ký do Chủ tịch Hội đồng quyết định.
  3. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cấp cơ sở tại các đơn vị:
  a) Chủ tịch Hội đồng: Thủ trưởng đơn vị.
  b) Phó Chủ tịch Hội đồng: Chủ tịch Công đoàn đơn vị.
  c) Uỷ viên Thường trực - Thư ký Hội đồng: Trưởng phòng phụ trách công tác thi đua, khen thưởng hoặc cán bộ phụ trách công tác thi đua, khen thưởng của đơn vị.
  d) Các uỷ viên Hội đồng: do Thủ trưởng đơn vị quyết định trên nguyên tắc tổng số thành viên Hội đồng là số lẻ.
  Điều 27. Nguyên tắc làm việc, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp
  1. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số. Trường hợp ý kiến các thành viên Hội đồng ngang nhau thì ý kiến của Chủ tịch Hội đồng là quyết định.
  2. Nguyên tắc làm việc, nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Y tế thực hiện theo Quy chế làm việc do Bộ trưởng quy định.
  3. Nguyên tắc làm việc, nhiệm vụ quyền hạn cụ thể của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng đơn vị do Thủ trưởng đơn vị cùng cấp quy định.
  Chương VI
  QUỸ THI ĐUA, KHEN THƯỞNG

  Điều 28. Nguồn và mức trích Quỹ Thi đua, Khen thưởng
  1. Hằng năm, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính có trách nhiệm bố trí nguồn chi cho công tác thi đua, khen thưởng của Bộ theo quy định tại Khoản 1 Điều 67 Nghị định số 42/2010/NĐ-CP; Thông tư số 71/2011/TT-BTC ngày 24/5/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ Thi đua, Khen thưởng theo Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ (sau đây gọi chung là Thông tư số 71/2011/TT-BTC).
  2. Bộ Y tế khuyến khích cá nhân, tập thể trong và ngoài ngành hỗ trợ, đóng góp để bổ sung Quỹ Thi đua, Khen thưởng của Bộ Y tế và Quỹ Thi đua, Khen thưởng của các đơn vị.
  Điều 29. Quản lý và sử dụng Quỹ Thi đua, Khen thưởng
  1. Quỹ Thi đua, Khen thưởng của Bộ Y tế:
  a) Văn phòng Bộ, Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ có trách nhiệm tổ chức thực hiện và quản lý, sử dụng Quỹ Thi đua, Khen thưởng của Bộ Y tế để phục vụ cho công tác thi đua, khen thưởng.
  Cuối năm, Quỹ Thi đua, Khen thưởng còn dư chưa sử dụng hết được chuyển sang năm sau để tiếp tục sử dụng cho công tác thi đua, khen thưởng.
  b) Quỹ Thi đua, Khen thưởng của Bộ Y tế được sử dụng cho các nội dung sau:
  - Chi tiền thưởng hoặc mua tặng phẩm bằng hiện vật cho cá nhân, tập thể được khen thưởng theo nguyên tắc quy định tại Điều 30 của Thông tư này.
  - Chi tiền in ấn giấy chứng nhận, bằng khen, danh hiệu chiến sỹ thi đua, làm kỷ niệm chương, hộp kỷ niệm chương, huy hiệu kỷ niệm chương, cờ thi đua, chi khen thưởng đột xuất và các chi phí khác phục vụ cho công tác thi đua, khen thưởng do Bộ trưởng Bộ Y tế quyết định.
  - Chi tiền khung bằng khen cho những hoạt động thi đua, khen thưởng chung của Bộ Y tế và khung giấy chứng nhận cho đối tượng ngoài ngành, người nước ngoài và các đơn vị thuộc cơ quan Bộ Y tế.
  - Chi tiền cho công tác tổ chức, chỉ đạo các phong trào thi đua theo quy định tại Khoản d, Điều 68, Nghị định 42/2010/NĐ-CP và Điểm c, Khoản 1, Điều 4, Thông tư số 71/2011/TT-BTC.
  2. Quỹ thi đua, khen thưởng của đơn vị: Do các đơn vị quản lý và sử dụng theo quy định tại Nghị định số 42/2010/NĐ-CP; Thông tư số 71/2011/TT-BTC và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.
  Điều 30. Nguyên tắc chi thưởng
  1. Trách nhiệm chi thưởng:
  a) Bộ Y tế chi tiền thưởng:
  - Danh hiệu Anh hùng Lao động, Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Sao vàng, Huân chương Độc lập.
  - Cờ thi đua của Chính phủ, Cờ thi đua của Bộ Y tế.
  - Các hình thức khen thưởng đối với các cá nhân, tập thể thuộc Cơ quan Bộ Y tế (trừ những đơn vị có tài khoản, con dấu riêng).
  - Các khen thưởng đột xuất.
  b) Đơn vị chi tiền thưởng:
  - Huân chương Lao động, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.
  - Các hình thức khen thưởng, giải thưởng do Bộ trưởng Bộ Y tế quyết định (trừ Cờ Thi đua của Bộ Y tế).
  2. Mức tiền thưởng cụ thể kèm theo các danh hiệu thi đua, các hình thức khen thưởng thực hiện theo quy định tại Mục 2, Chương 5 Nghị định số 42/2010/NĐ-CP và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.
  Trường hợp khen thưởng thành tích xuất sắc đột xuất cho cá nhân, tập thể, quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều này được trích từ nguồn hỗ trợ đóng góp ngoài ngân sách nhà nước do Bộ trưởng Bộ Y tế quyết định trên cơ sở đề xuất của Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ.
  3. Trong cùng một thời điểm, cùng một thành tích nếu đạt được các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng khác nhau thì được nhận tiền thưởng (hoặc tặng phẩm kèm theo) đối với mức thưởng của danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng cao nhất.
  4. Trong một thời điểm, một đối tượng đạt nhiều danh hiệu thi đua, các danh hiệu đó do thời gian để đạt được thành tích khác nhau thì được nhận tiền thưởng của các danh hiệu.
  Chương VII
  QUẢN LÝ, LƯU TRỮ HỒ SƠ
  VÀ BÁO CÁO CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG

  Điều 31. Quản lý, lưu trữ hồ sơ tại Bộ Y tế
  Thường trực Hội đồng Thi đua - khen thưởng Bộ có trách nhiệm quản lý hồ sơ các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng trở lên và toàn bộ hồ sơ khác liên quan đến công tác thi đua, khen thưởng của ngành Y tế. Cuối năm, hồ sơ phải được tổng hợp gửi lưu trữ quản lý theo quy định.
  Điều 32. Quản lý, lưu trữ hồ sơ tại các đơn vị đề nghị khen thưởng
  Tổ chức làm công tác thi đua, khen thưởng của đơn vị có trách nhiệm quản lý, lưu trữ toàn bộ hồ sơ liên quan đến công tác thi đua, khen thưởng theo quy định.
  Điều 33. Báo cáo công tác thi đua, khen thưởng
  1. Định kỳ hằng năm, các đơn vị tổng kết, đánh giá công tác thi đua, khen thưởng và gửi báo cáo về Bộ Y tế (qua Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ) trước ngày 30 tháng 01 năm sau.
  2. Khi phát động thi đua và sau mỗi đợt thi đua, các đơn vị có trách nhiệm tổ chức sơ kết, tổng kết và gửi báo cáo về Bộ Y tế (qua Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ).
  Chương VIII
  ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

  Điều 34. Hiệu lực thi hành
  1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2011.
  2. Thông tư số 01/2008/TT-BYT ngày 22/01/2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Y tế hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực.
  Điều 35. Trách nhiệm thi hành
  1. Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Y tế có trách nhiệm làm đầu mối tổ chức triển khai và giúp Bộ trưởng Bộ Y tế trong kiểm tra việc thực hiện Thông tư này.
  2. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Thông tư này cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý biết và thực hiện; cụ thể hoá các tiêu chuẩn, tiêu chí thi đua cho phù hợp với tình hình hoạt động của đơn vị; xây dựng các chỉ tiêu thi đua cụ thể, khuyến khích lượng hoá các tiêu chuẩn thành các thang bậc để việc xét khen thưởng được chính xác, khách quan; tổ chức kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng tại đơn vị mình.
  3. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ và cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Y tế (qua Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ) để xem xét, giải quyết hoặc sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

  Nơi nhận:
  - VP Quốc hội, VP Chủ tịch nước; VP Chính phủ;
  - Ban Tuyên giáo Trung ương;
  - Các bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
  - Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam;
  - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
  - SYT các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ, Y tế các ngành;
  - Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản QPPL);
  - Các Thứ trưởng Bộ Y tế;
  - Công đoàn Y tế Việt Nam;
  - Các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế;
  - Các Vụ, Cục, Tổng Cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ, Cổng Thông tin điện tử - BYT;
  - Công báo, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;
  - Lưu : VT, PC (2 bản).BỘ TRƯỞNG  Nguyễn Quốc Triệu  Mẫu số 1- Báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng Huân chương, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Cờ thi đua của Chính phủ; Cờ thi đua và Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế, Tập thể lao động xuất sắc cho tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị (1).

  ĐƠN VỊ CẤP TRÊN
  ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  Tỉnh (thành phố), ngày … tháng … năm …..
  BÁO CÁO
  THÀNH TÍCH ĐỀ NGHỊ TẶNG THƯỞNG ....(2)
  Tên đơn vị đề nghị: (ghi đầy đủ, không viết tắt)

  I- Sơ lược đặc điểm, tình hình đơn vị:
  1- Đặc điểm, tình hình
  - Địa điểm trụ sở chính:
  - Quá trình thành lập:
  - Tóm tắt cơ cấu tổ chức: phòng, ban, đơn vị trực thuộc; tổng số cán bộ công chức, nhân viên; chất lượng đội ngũ cán bộ, nhân viên (trình độ chuyên môn nghiệp vụ…); các tổ chức đảng, đoàn thể; những đặc điểm chính của đơn vị, địa phương (về điều kiện tự nhiên, xã hội); những thuận lợi, khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ.
  - Cơ sở vật chất: (3).
  2- Chức năng, nhiệm vụ: Những chức năng, nhiệm vụ được giao (hoặc đảm nhận)
  II- Thành tích đạt được:
  1- Báo cáo thành tích căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao của đơn vị
  Nội dung báo cáo nêu rõ thành tích xuất sắc trong việc thực hiện các chỉ tiêu (nhiệm vụ) cụ thể về năng suất, chất lượng, hiệu quả công tác so với các năm trước (hoặc so với lần khen thưởng trước đây); việc đổi mới công tác quản lý, cải cách hành chính; các sáng kiến, kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học và việc ứng dụng vào thực tiễn đem lại hiệu quả cao về kinh tế, xã hội đối với Bộ, ban, ngành, địa phương và cả nước (4). Đối với đối tượng có nghĩa vụ nộp ngân sách cho Nhà nước thì phải kê khai rõ trong Báo cáo thành tích và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực các nội dung sau: số tiền thuế và các khoản thu khác thực tế đã nộp trong năm so với đăng ký; Tỷ lệ % về số nộp ngân sách nhà nước so với năm trước; Cam kết đã nộp đủ, đúng các loại thuế, các khoản thu khác theo quy định của pháp luật và nộp đúng thời hạn.
  2- Những biện pháp trong tổ chức thực hiện và những nguyên nhân đạt được thành tích; các phong trào thi đua đã được áp dụng trong thực tiễn sản xuất, công tác.
  3- Thực hiện các nhiệm vụ khác: (5)
  4- Phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới (nêu ngắn, gọn):
  III- Các hình thức khen thưởng đã được ghi nhận (6).

  Thủ trưởng đơn vị cấp trên
  trực tiếp nhận xét, xác nhận
  (Ký, đóng dấu)Thủ trưởng đơn vị
  (Ký, đóng dấu)  Ghi chú:
  - (l): Báo cáo thành tích 10 năm trước thời điểm đề nghị đối với Huân chương Sao vàng; 05 năm đối với Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập, Huân chương Lao động; 03 năm đối với Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 01 năm đối với Cờ thi đua của Chính phủ, Cờ thi đua của Bộ Y tế, Tập thể lao động xuất sắc.
  - (2): Ghi rõ hình thức đề nghị khen thưởng.
  - (3): Đối với đơn vị sản xuất, kinh doanh cần nêu tình hình tài chính: Tổng số vốn cố định, lưu động; nguồn vốn (ngân sách, tự có, vay ngân hàng …)
  - (4): Tuỳ theo hình thức đề nghị khen thưởng, nêu các tiêu chí cơ bản trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị (có so sánh với năm trước hoặc 03 năm, 05 năm, 10 năm trước thời điểm đề nghị ), ví dụ:
  + Đối với bệnh viện: tổng số người khám, chữa bệnh; tổng số người được điều trị nội, ngoại trú; tổng số giường bệnh đưa vào sử dụng; số người được khám miễn phí; chất lượng khám, chữa bệnh; số đề tài nghiên cứu khoa học, các sáng kiến, áp dụng khoa học (giá trị làm lợi về kinh tế, xã hội)…
  + Đối với đơn vị sản xuất, kinh doanh so sánh các tiêu chí: giá trị tổng sản lượng, doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách, đầu tư tái sản xuất, thu nhập bình quân, số sáng kiến cải tiến kỹ thuật, áp dụng khoa học (giá trị làm lợi); phúc lợi xã hội; thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước (có xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế của Cục thuế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương); việc thực hiện chính sách bảo hiểm đối với người lao động…
  + Đối với trường học: tổng số học sinh, chất lượng và kết quả học tập; số học sinh giỏi cấp huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh), cấp tỉnh (thành phố thuộc Trung ương), cấp Quốc gia; số giáo viên giỏi các cấp; số đề tài nghiên cứu, cải tiến phương pháp giảng dạy…
  - (5): Việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; chăm lo đời sống cán bộ, nhân viên; công tác xây dựng đảng, đoàn thể; hoạt động xã hội, từ thiện…
  - (6): Nêu các danh hiệu thi đua, các hình thức khen thưởng đã được Đảng, Nhà nước, Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tặng thưởng hoặc phong tặng từ cao xuống thấp (ghi rõ số quyết định, ngày, tháng, năm ký quyết định của các hình thức thi đua, khen thưởng).
  Ví dụ:
  - Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ: Quyết định số 50/QĐ-TTg ngày 15 tháng 11 năm 1010
  - Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế: Quyết định số: 60/QĐ-BYT ngày 15/01/2010
  - Tập thể lao động xuất sắc năm 2010: Quyết định số: 155/QĐ-BYT ngày 20/01/2011

  Mẫu số 2- Báo cáo tóm tắt thành tích đề nghị tặng thưởng Huân chương, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Cờ thi đua của Chính phủ cho tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị

  BỘ Y TẾ
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  Tỉnh (thành phố), ngày … tháng … năm …..
  BÁO CÁO TÓM TẮT
  THÀNH TÍCH ĐỀ NGHỊ TẶNG THƯỞNG……
  Tên đơn vị đề nghị: (ghi đầy đủ, không viết tắt)
  I- Sơ lược đặc điểm, tình hình đơn vị:
  1- Đặc điểm, tình hình
  - Địa điểm trụ sở chính:
  - Quá trình thành lập:
  - Tóm tắt cơ cấu tổ chức: phòng, ban, đơn vị trực thuộc; tổng số cán bộ công chức, nhân viên; chất lượng đội ngũ cán bộ, nhân viên (trình độ chuyên môn nghiệp vụ…); các tổ chức đảng, đoàn thể; những đặc điểm chính của đơn vị, địa phương (về điều kiện tự nhiên, xã hội); những thuận lợi, khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ.
  - Cơ sở vật chất:
  2- Chức năng, nhiệm vụ: Những chức năng, nhiệm vụ được giao (hoặc đảm nhận)
  II- Thành tích đạt được:
  1- Báo cáo thành tích căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao của đơn vị
  Nội dung báo cáo nêu rõ thành tích xuất sắc trong việc thực hiện các chỉ tiêu (nhiệm vụ) cụ thể về năng suất, chất lượng, hiệu quả công tác so với các năm trước (hoặc so với lần khen thưởng trước đây); việc đổi mới công tác quản lý, cải cách hành chính; các sáng kiến, kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học và việc ứng dụng vào thực tiễn đem lại hiệu quả cao về kinh tế, xã hội đối với Bộ, ban, ngành, địa phương và cả nước. Đối với đối tượng có nghĩa vụ nộp ngân sách cho Nhà nước thì phải kê khai rõ trong Báo cáo thành tích và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực các nội dung sau: số tiền thuế và các khoản thu khác thực tế đã nộp trong năm so với đăng ký; Tỷ lệ % về số nộp ngân sách nhà nước so với năm trước; Cam kết đã nộp đủ, đúng các loại thuế, các khoản thu khác theo quy định của pháp luật và nộp đúng thời hạn.
  2- Những biện pháp trong tổ chức thực hiện và những nguyên nhân đạt được thành tích; các phong trào thi đua đã được áp dụng trong thực tiễn sản xuất, công tác.
  3- Thực hiện các nhiệm vụ khác:
  III- Các hình thức khen thưởng đã được ghi nhận: Nêu các danh hiệu thi đua, các hình thức khen thưởng đã được Đảng, Nhà nước, Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tặng thưởng hoặc phong tặng từ cao xuống thấp (ghi rõ số quyết định, ngày, tháng, năm ký quyết định).

  Ghi chú: Mỗi bản không quá 2 trang
  Mẫu số 3- Báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng Huân chương, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế và Chiến sĩ thi đua cấp Bộ cho cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị (1).

  ĐƠN VỊ CẤP TRÊN
  ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  Tỉnh (thành phố), ngày …. tháng …. năm …..
  BÁO CÁO
  THÀNH TÍCH ĐỀ NGHỊ TẶNG THƯỞNG …(2)
  Họ tên, chức vụ và đơn vị công tác của cá nhân đề nghị
  (ghi đầy đủ, không viết tắt)
  I- Sơ lược lý lịch:
  - Họ và tên: Bí danh (nếu có): Giới tính:
  - Ngày, tháng, năm sinh:
  - Quê quán (3):
  - Nơi thường trú:
  - Đơn vị công tác:
  - Chức vụ hiện nay:
  - Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:
  - Ngày vào Đảng chính thức (hoặc ngày tham gia công tác các đoàn thể):
  - Quá trình công tác (4):
  - Những khó khăn, thuận lợi trong việc thực hiện nhiệm vụ:
  II- Thành tích đạt được:
  1- Sơ lược thành tích của đơn vị (5): (Nếu là cán bộ quản lý)
  2- Thành tích đạt được của cá nhân (6):
  - Quyền hạn, nhiệm vụ được giao hoặc đảm nhận
  - Thành tích đạt được:
  III- Các hình thức khen thưởng đã được ghi nhận (7)

  Thủ trưởng đơn vị cấp trên
  trực tiếp nhận xét, xác nhận
  (Ký, đóng dấu)Người báo cáo
  (Ký, ghi rõ họ và tên)


  Ghi chú:
  - (1): Báo cáo thành tích 07 năm trước thời điểm đề nghị đối với Huân chương Lao động, 05 năm đối với Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 06 năm đối với danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc, 03 năm đối với danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương.
  - (2): Ghi rõ hình thức đề nghị khen thưởng.
  - (3): Đơn vị hành chính: xã (phường, thị trấn); huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh); tỉnh (thành phố trực thuộc Trung ương).
  - (4): Nêu tóm tắt quá trình công tác và thời gian giữ chức vụ chính.
  - (5): Đối với cán bộ làm công tác quản lý nêu tóm tắt thành tích và khen thưởng đã đạt được của đơn vị. Đối với thủ trưởng đơn vị có nghĩa vụ nộp ngân sách cho Nhà nước thì phải kê khai rõ trong Báo cáo thành tích và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực các nội dung sau: số tiền thuế và các khoản thu khác thực tế đã nộp trong năm so với đăng ký; Tỷ lệ % về số nộp ngân sách nhà nước so với năm trước; Cam kết đã nộp đủ, đúng các loại thuế, các khoản thu khác theo quy định của pháp luật và nộp đúng thời hạn.
  - (6): Nêu thành tích cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao (kết quả đã đạt được về năng suất, chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ; các biện pháp đổi mới công tác quản lý, những sáng kiến kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học; việc đổi mới công nghệ, ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào thực tiễn; việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; công tác bồi dưỡng, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức; chăm lo đời sống cán bộ, nhân viên; vai trò của cá nhân trong công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể; công tác tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện…).
  - (7): Nêu các hình thức khen thưởng đã được Đảng, Nhà nước, Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tặng thưởng hoặc phong tặng từ cao xuống thấp từ cao xuống thấp (ghi rõ số quyết định, ngày, tháng, năm ký quyết định).
  + Ghi rõ quyết định công nhận danh hiệu thi đua trong 07 năm trước thời điểm đề nghị đối với Huân chương Lao động, 05 năm đối Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ ….
  + Đối với đề nghị phong tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc": ghi rõ thời gian 02 lần liên tục được phong tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, ngành, tỉnh, thành phố thuộc Trung ương" và 06 lần đạt danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở" trước thời điểm đề nghị; các sáng kiến, giải pháp hữu ích được cấp có thẩm quyền công nhận.
  + Đối với báo cáo đề nghị phong tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, ngành, tỉnh, thành phố thuộc Trung ương" ghi rõ thời gian 03 lần liên tục được tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở" trước thời điểm đề nghị; các sáng kiến được cấp có thẩm quyền công nhận.
  http://moh.gov.vn/wps/portal/boyte/vanban/

  Tin liên quan

Chia sẻ trang này