Phụ lục - Hướng dẫn xét tặng danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc Ưu tú

Thảo luận trong 'Chính sách - Pháp luật' bắt đầu bởi Đặng mạnh Hùng, 3 Tháng tư 2013.

 1. Phụ lục
  MẪU HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG DANH HIỆU
  THẦY THUỐC NHÂN DÂN, THẦY THUỐC ƯU TÚ
  (Kèm theo Thông tư số 30/2011/TT-BYT ngày 30/6/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế)


  Mẫu số 1Bản tóm tắt thành tích đề nghị xét tặng danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân
  Mẫu số 2Bản tóm tắt thành tích đề nghị xét tặng danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú
  Mẫu số 3Tờ trình về việc đề nghị phong tặng danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc Ưu tú
  Mẫu số 4aBiên bản kiểm phiếu bầu Thầy thuốc Nhân dân
  Mẫu số 4bBiên bản kiểm phiếu bầu Thầy thuốc Ưu tú
  Mẫu số 5aDanh sách trích ngang đề nghị xét tặng danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân
  Mẫu số 5bDanh sách trích ngang đề nghị xét tặng danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú
  Mẫu số 6aTóm tắt hồ sơ cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân
  Mẫu số 6bTóm tắt hồ sơ cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú
  Mẫu số 7Báo cáo quá trình xét tặng danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc Ưu tú
  Mẫu số 8aDanh sách đề nghị xét tặng danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân
  Mẫu số 8bDanh sách đề nghị xét tặng danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú
  Mẫu số 1
  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


  BẢN TÓM TẮT THÀNH TÍCH
  Đề nghị xét tặng danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân
  ––––––––––––––––

  I. Tiểu sử bản thân:

  1. Họ và tên:Giới tính:
  2. Ngày, tháng, năm sinh:Dân tộc thiểu số:
  3. Quê quán:
  4. Chỗ ở hiện nay:
  5. Nơi công tác:
  6. Chức danh, đơn vị công tác hiện nay (Đối với cán bộ đã nghỉ hưu ghi đơn vị công tác trước khi nghỉ hưu và hiện nay làm gì):
  7. Chức vụ hiện nay:
  8. Học hàm, học vị:
  9. Trình độ chuyên môn được đào tạo: (ghi rõ thời gian và hệ đào tạo: chính quy, không chính quy và các hình thức khác …).
  10. Năm được phong tặng Danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú:
  11. Khen thưởng: (ghi thành tích khen thưởng liên quan đến tiêu chuẩn).
  12. Kỷ luật: (thời gian, hình thức, lý do).

  II. Quá trình công tác:
  (Ghi rõ quá trình công tác từ khi bắt đầu làm trong ngành y đến nay; từ ngày tháng năm đến ngày tháng năm nào, làm gì, đơn vị nào).


  Thời gian công tác
  (Từ ngày…tháng…năm đến…) Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác
  III. Bản khai thành tích nghiên cứu khoa học:

  Số
  TTTên: phát minh, sáng chế
  đề tài NCKHChủ trì đề tài khoa học Cấp công nhận, năm
  (1)(2)(3)(4)
  IV. Tài năng và cống hiến:
  Nêu những thành tích nổi bật của cá nhân đã đóng góp cho sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ nhân dân (kể cả chuyên môn và quản lý).
  .... , ngày tháng năm 20.…
  XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ NGƯỜI KHAI
  (Ký tên, đóng dấu) (Ký, ghi rõ họ tên)

  Ghi chú: - Bản khai không quá 05 trang trên máy vi tính theo mẫu, font chữ Unicode, kiểu chữ Times New Roman, cỡ chữ 14.
  - Ảnh của cá nhân chụp trong vòng 06 tháng trở lại, có dấu giáp lai của cơ quan, đơn vị. Kèm thêm 02 ảnh không đóng dấu giáp lai, ghi rõ họ tên, đơn vị, chức vụ vào phía sau ảnh và cho vào bì
  - Phần khai Khen thưởng: Chỉ ghi những hình thức khen thưởng liên quan đến tiêu chuẩn của Danh hiệu TTND (Điểm b, Khoản 2, Điều 8, Chương II).
  - Phần tài năng, cống hiến: nêu những thành tích đóng góp chính, nổi bật cho đơn vị, ngành và Tổ quốc.
  - Chỉ khai những đề tài được công nhận từ sau khi được phong tặng danh hiệu Thầy thuốc ưu tú.
  - Đính kèm Biên bản nghiệm thu, đánh giá đề tài của Hội đồng khoa học cấp Bộ, tỉnh hoặc cấp Nhà nước (bản chính hoặc bản sao hợp pháp).
  - Viết tắt tại cột (3): Đề tài: ĐT, Sáng chế: SC, Phát minh: PM
  - Hồ sơ cá nhân không được đóng quyển.

  Mẫu số 2
  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


  BẢN TÓM TẮT THÀNH TÍCH
  Đề nghị xét tặng danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú
  –––––––––––––

  I. Tiểu sử bản thân:

  1. Họ và tên: Giới tính:
  2. Ngày, tháng, năm sinh: Dân tộc thiểu số:
  3. Quê quán:
  4. Chỗ ở hiện nay:
  5. Nơi công tác:
  6. Chức danh, đơn vị công tác hiện nay (Đối với cán bộ đã nghỉ hưu ghi đơn vị công tác trước khi nghỉ hưu và hiện nay làm gì).
  7. Chức vụ hiện nay:
  8. Học hàm, học vị:
  9. Trình độ chuyên môn được đào tạo: (ghi rõ thời gian và hệ đào tạo: chính quy, không chính quy và các hình thức khác…).
  10. Khen thưởng: (ghi thành tích khen thưởng liên quan đến tiêu chuẩn).
  11. Kỷ luật: (thời gian, hình thức, lý do).

  II. Quá trình công tác:
  (Ghi rõ quá trình công tác từ khi bắt đầu làm trong ngành y đến nay; từ ngày tháng năm đến ngày tháng năm nào, làm gì, đơn vị nào).


  Thời gian công tác
  (Từ ngày…tháng…năm đến…) Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác
  III. Bản khai thành tích nghiên cứu khoa học:


  Số
  TTTên: phát minh, sáng chế
  đề tài NCKHChủ trì đề tài khoa học Cấp công nhận, năm
  (1)(2)(3)(4)
  IV. Tài năng và cống hiến:
  Nêu những thành tích nổi bật của cá nhân đã đóng góp cho sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân (kể cả chuyên môn và quản lý).


  .... , ngày tháng năm 20…..
  XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ NGƯỜI KHAI
  (Ký tên, đóng dấu) (Ký, ghi rõ họ tên)

  Ghi chú: - Bản khai không quá 05 trang trên máy vi tính theo mẫu, font chữ Unicode, kiểu chữ Times New Roman, cỡ chữ 14.
  - Ảnh của cá nhân chụp trong vòng 06 tháng trở lại, có dấu giáp lai của cơ quan, đơn vị. Kèm thêm 02 ảnh không đóng dấu giáp lai, ghi rõ họ tên, đơn vị, chức vụ vào phía sau ảnh và cho vào bì.
  - Phần khai Khen thưởng: Chỉ ghi những thành tích khen thưởng liên quan đến tiêu chuẩn của Danh hiệu TTƯT (Điểm a, Khoản 2, Điều 9, Chương II).
  - Phần tài năng, cống hiến: nêu những thành tích đóng góp chính, nổi bật cho đơn vị, ngành và Tổ quốc.
  - Đính kèm Biên bản nghiệm thu, đánh giá đề tài, sáng kiến, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật của Hội đồng khoa học cấp Bộ, tỉnh và cấp cơ sở (bản chính hoặc bản sao hợp pháp).
  - Viết tắt tại cột (3): Đề tài: ĐT, Sáng chế: SC, Phát minh: PM
  - Hồ sơ cá nhân không được đóng quyển.
  Mẫu số 3


  HỘI ĐỒNG XÉT TẶNG DANH HIỆU TTND - TTƯT ĐƠN VỊ:…………………..

  Số: ...... /TTr-.......CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ……, ngày .......... tháng ...... năm 20....


  TỜ TRÌNH
  Về việc đề nghị phong tặng danh hiệu
  Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc Ưu tú
  –––––––––

  Kính gửi: Hội đồng xét tặng danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân,
  Thầy thuốc Ưu tú cấp ........


  Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; Thông tư số 30/2011/TT-BYT ngày 30 tháng 6 năm 2011 của Bộ Y tế về việc Hướng dẫn xét tặng danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc Ưu tú;

  Trên cơ sở đề nghị của Hội đồng xét tặng danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc Ưu tú cấp cơ sở, Hội đồng xét tặng danh hiệu Thầy thuốc Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc Ưu tú ….… đã họp ngày..…tháng…..năm…... Sau khi xem xét thành tích cá nhân, căn cứ tiêu chuẩn, Hội đồng đã tiến hành xét duyệt, bỏ phiếu kín và đề nghị:
  Thầy thuốc Nhân dân cho: người
  Thầy thuốc Ưu tú cho : người

  (Có danh sách kèm theo)

  Trong quá trình tiến hành xét, Hội đồng chúng tôi bảo đảm xét đúng đối tượng, tiêu chuẩn và quy trình đã quy định tại Luật Thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng, Thông tư số 30/2011/TT-BYT ngày 30 tháng 6 năm 2011 của Bộ Y tế.

  Trình Hội đồng xét tặng danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc Ưu tú cấp ...... xem xét và quyết định.

  Nơi nhận: CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
  - Như trên; (Ký tên, đóng dấu)
  - Lưu:…

  Mẫu số 4a


  HỘI ĐỒNG XÉT TẶNG DANH HIỆU TTND - TTƯT
  ĐƠN VỊ:…………………...CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ..... , ngày …….. tháng …… năm 20 ……


  BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
  Bầu danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân
  ––––––––––

  1. Hội đồng xét tặng danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc Ưu tú: ………………………………………………………………………………........
  được thành lập theo Quyết định số: ………… ngày…../….. /……. của …………………………………………………………

  2. Hội đồng họp ngày ……/…../ ….. để bầu danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân

  3. Số thành viên được bầu vào Ban kiểm phiếu: ……. người, gồm các ông bà có tên sau:
  - Trưởng ban kiểm phiếu: …………………………………………….....
  - Các uỷ viên:1. ………………………………………………………
  2. .……………………………………………………..
  3. ………………………………………………………
  4. ……………………………………………………….

  4. Tổng số thành viên Hội đồng xét tặng theo quyết định : ………người
  - Số thành viên Hội đồng tham gia bỏ phiếu: ………người
  - Số thành viên Hội đồng không tham gia bỏ phiếu: ………người
  Lý do:……………………………………….....................…………………………..
  ………………………………………..........………………………………….
  - Số phiếu phát ra:…………. phiếu
  - Số phiếu thu về:…………. phiếu
  - Số phiếu hợp lệ: …………… phiếu
  - Số phiếu không hợp lệ: …….. phiếu

  5. Số Thầy thuốc được đề nghị xét tặng danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân: …. người
  6. Kết quả kiểm phiếu bầu danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân: (xếp thứ tự theo số phiếu tín nhiệm từ cao xuống thấp).  ọ Năm sinhứứụđơị
  Số phiếu
  tín nhiệm
  Nam Nữ Tỷ lệ
  phiếu bầuTỷ lệ
  %
  (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)
  7. Số Thầy thuốc đạt ít nhất 90% số phiếu tín nhiệm trên tổng số thành viên Hội đồng theo Quyết định thành lập là.......... người, từ số thứ tự 1 đến.......

  CÁC UỶ VIÊN BAN KIỂM PHIẾU TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU
  Ký tên Ký tên
  (Ghi rõ bên cạnh họ tên từng người) (Ghi rõ cả họ tên)
  Ghi chú: Cột 6: Tử số là số phiếu tín nhiệm, mẫu số là tổng số thành viên Hội đồng theo Quyết định. Ví dụ: Quyết định thành lập Hội đồng là 15 người, số phiếu tín nhiệm của Hội đồng đối với Thầy thuốc Hoàng Thế Hùng là 11 phiếu, cột 6 sẽ ghi là 11/15.

  Mẫu số 4b

  HỘI ĐỒNG XÉT TẶNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  DANH HIỆU TTND -TTƯT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ĐƠN VỊ:………..………….
  ......…. , ngày tháng năm 20...  BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
  Bầu danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú lần thứ 9
  ––––––––––


  1. Hội đồng xét tặng danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc Ưu tú: ………………………………………………………………………………….........
  được thành lập theo Quyết định số: ………………….. ngày …../….. /…… của …………………………………………………………………………………..

  2. Hội đồng họp ngày ……/…../ ….. để bầu Thầy thuốc Ưu tú.

  3. Số thành viên được bầu vào Ban kiểm phiếu: ……. người, gồm các ông bà có tên sau:
  - Trưởng ban kiểm phiếu: ..……………………………………………………

  - Các uỷ viên:1. ….………………………………………………….
  2. ………………………………………………………
  3. ………………………………………………………
  4. ….……………………………………………………

  4. Tổng số thành viên Hội đồng xét tặng theo quyết định : ………người
  - Số thành viên Hội đồng tham gia bỏ phiếu : ………người
  - Số thành viên Hội đồng không tham gia bỏ phiếu: ………người
  Lý do: ………………………………………………………………………………. ……………………………….………………………………………………............
  - Số phiếu phát ra: …………. phiếu
  - Số phiếu thu về: …………. phiếu
  - Số phiếu hợp lệ: …………… phiếu
  - Số phiếu không hợp lệ: …….. phiếu

  5. Số Thầy thuốc được đề nghị tặng danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú: …......….. người.
  6. Kết quả kiểm phiếu bầu danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú: (xếp thứ tự theo số phiếu tín nhiệm từ cao xuống thấp).
  ọ Năm sinhứứụđơị
  Số phiếu
  tín nhiệm
  Nam Nữ Tỷ lệ phiếu bầuTỷ lệ
  %
  (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)
  7. Số thầy thuốc đạt ít nhất 90% số phiếu tín nhiệm trên tổng số thành viên Hội đồng theo Quyết định thành lập là.......... người, từ số thứ tự 1 đến .......


  CÁC UỶ VIÊN BAN KIỂM PHIẾU TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU
  Ký tên Ký tên
  (Ghi rõ bên cạnh họ tên từng người) (Ghi rõ cả họ tên)

  Ghi chú: Cột 6: Tử số là số phiếu tín nhiệm, mẫu số là tổng số thành viên Hội đồng theo Quyết định. Ví dụ: Quyết định thành lập Hội đồng là 15 người, số phiếu tín nhiệm của Hội đồng đối với Thầy thuốc Hoàng Thế Hùng là 11 phiếu, cột 6 sẽ ghi là 11/15.

  Mẫu số 5a
  HỘI ĐỒNG XÉT TẶNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  DANH HIỆU TTND, TTƯT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ĐƠN VỊ:……………………
  DANH SÁCH TRÍCH NGANG
  ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG DANH HIỆU THẦY THUỐC NHÂN DÂN
  Đơị ọ
  ứụ ăđạệƯ Năm sinhộểố độđạ ọọị
  ă ốă
  ă ốđềếứụ ằấộỉĐơởở Số phiếu tín nhiệm
  ữ ầ Hội đồng
  Cơ sở (số phiếu)Bộ, tỉnh (số phiếu)
  12345678910111213141516  …, ngày .... tháng .... năm 20.....
  TM. HỘI ĐỒNG
  (Ký tên, đóng dấu)
  Ghi chú:
  - Cột 3: Ghi chức vụ hiện tại cao nhất hoặc 01 chức vụ tiền nhiệm cao nhất (nếu có)
  - Cột 7: Chỉ những Thầy thuốc là người dân tộc thiểu số mới được ghi vào.
  - Cột 12: Chỉ tổng hợp những đề tài khoa học chủ trì cấp Bộ, tỉnh (TP) và cấp Nhà nước
  Ví dụ: Thầy thuốc Hoàng Thế Hùng chủ trì 01 đề tài cấp Bộ, Chủ trì 02 Đề tài cấp Tỉnh, thì cột 12 ghi: 01 ĐT cấp Bộ, 02 ĐT cấp Tỉnh
  - Cột 13: Khai thứ tự khen thưởng trước danh hiệu thi đua sau, từ khen cao xuống khen thấp:
  - Huân chương, Bằng khen Chính phủ, Bằng khen Bộ (tỉnh);
  - Chiến sĩ thi đua Toàn quốc, cấp Bộ (tỉnh), cấp cơ sở;
  Ví dụ: Thầy thuốc Hoàng Thế Hùng từ khi đạt Danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú năm 2000 đã đạt 01 Huân chương Lao động hạng Ba năm 2007 (theo ngày, tháng, năm ký quyết định), 01 Bằng khen Bộ trưởng Bộ Y tế năm 2004 và 01 Bằng khen của tỉnh năm 2005, 2 lần CSTĐ cấp Bộ năm 2000 và năm 2004. Cột 13 sẽ ghi là: - 01 HCLĐ3 (2007)
  - 02 BK Bộ, Tỉnh (2004, 2005)
  - 02 CSTĐ Bộ (2000, 2004).
  - Đề nghị soạn thảo trên hệ hiều hành Microsoft Word, Font chữ Unicode, kiểu chữ Times New Roman.
  Mẫu số 5b
  HỘI ĐỒNG XÉT TẶNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  DANH HIỆU TTND, TTƯT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ĐƠN VỊ:……………………
  DANH SÁCH TRÍCH NGANG
  ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG DANH HIỆU THẦY THUỐC ƯU TÚ
  Đơị ọ
  ứụ Năm sinhộểố độđạ ọọị ốă ốđềếứụ ằấộỉĐơởở Số phiếu tín nhiệm


  ữ ầ Hội đồng
  Cơ sở (số phiếu)Bộ, tỉnh (số phiếu)
  12345678910111213141516  …, ngày .... tháng ....... năm 20....
  TM. HỘI ĐỒNG
  (Ký tên, đóng dấu)
  Ghi chú:
  - Cột 3: Ghi chức vụ hiện tại cao nhất hoặc 01 chức vụ tiền nhiệm cao nhất (nếu có)
  - Cột 7: Chỉ những Thầy thuốc là người dân tộc thiểu số mới được ghi vào.
  - Cột 12: Tổng hợp số đề tài khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, ứng dụng khoa học (là chủ trì)
  Ví dụ: Thầy thuốc Hoàng Thế Hùng chủ trì 01 đề tài cấp Bộ, Chủ trì 02 Sáng kiến cải tiến kỹ thuật cấp cơ sở, thì cột 12 ghi: 01 ĐT cấp Bộ; 02 SKCTKT cấp cơ sở.
  - Cột 13: Khai thứ tự khen thưởng trước danh hiệu thi đua sau, từ khen cao xuống khen thấp:
  - Huân chương, Bằng khen Chính phủ, Bằng khen Bộ (tỉnh);
  - Chiến sĩ thi đua Toàn quốc, cấp Bộ (tỉnh), cấp cơ sở;
  Ví dụ: Thầy thuốc Hoàng Thế Hùng đạt 01 Huân chương Lao động hạng Ba năm 2007 (theo ngày, tháng, năm ký quyết định),01 Bằng khen Bộ trưởng Bộ Y tế năm 2004 và 01 Bằng khen của tỉnh năm 2005, 2 lần CSTĐ cấp Bộ năm 2000 và năm 2004.
  Cột 13 sẽ ghi là: - 01 HCLĐ3 (2007)
  - 02 BK Bộ, Tỉnh (2004, 2005)
  - 02 CSTĐ Bộ (2000, 2004).
  - Đề nghị soạn thảo trên hệ hiều hành Microsoft Word, Font chữ Unicode, kiểu chữ Times New Roman.
  Mẫu số 6a
  HỘI ĐỒNG XÉT TẶNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  DANH HIỆU TTND, TTƯT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ĐƠN VỊ:…………………….

  TÓM TẮT HỒ SƠ CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG DANH HIỆU THẦY THUỐC NHÂN DÂN
  ứụ
  Đơị Năm sinhộểố độđ
  ạ ọọị
  ă ốă
  ă ốđềếứụ ằấộỉĐơởở Số phiếu tín nhiệm


  ữ ầ
  Hội đồng
  Cơ sởBộ, tỉnh
  12345678910111213


  Tóm tắt thành tích: Chỉ ghi những thành tích nổi bật liên quan đến chuyên môn, chức năng, nhiệm vụ được giao, viết tóm tắt từ 8 đến 10 dòng .  .........., ngày ..... tháng ..... năm 20...
  TM. BAN THƯ KÝTM. HỘI ĐỒNG
  (Ký, ghi rõ họ tên)(Ký tên, đóng dấu)


  Ghi chú:
  - Đề nghị soạn thảo trên hệ hiều hành Microsoft Word, Font chữ Unicode, kiểu chữ Times New Roman.


  Mẫu số 6b
  HỘI ĐỒNG XÉT TẶNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  DANH HIỆU TTND, TTƯT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ĐƠN VỊ:……………………..

  TÓM TẮT HỒ SƠ CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG DANH HIỆU THẦY THUỐC ƯU TÚ
  ứụ
  Đơị Năm sinhộểố độđạ ọọị ốă ốđềếứụ ằấộỉĐơởở Số phiếu tín nhiệm


  ữ ầ
  Hội đồng
  Cơ sởBộ, tỉnh
  12345678910111213  Tóm tắt thành tích: Chỉ ghi những thành tích nổi bật liên quan đến chuyên môn, chức năng, nhiệm vụ được giao, viết tóm tắt từ 8 đến 10 dòng .

  ........, ngày ...... tháng ....... năm 20...
  TM. BAN THƯ KÝTM. HỘI ĐỒNG
  (Ký, ghi rõ họ tên)(Ký tên, đóng dấu)  Ghi chú:
  - Đề nghị soạn thảo trên hệ hiều hành Microsoft Word, Font chữ Unicode, kiểu chữ Times New Roman. Mẫu số 7


  HỘI ĐỒNG XÉT TẶNG DANH HIỆU TTND - TTƯT ĐƠN VỊ:…………………….CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ……, ngày ....... tháng ...... năm 20…

  BÁO CÁO
  QUY TRÌNH XÉT TẶNG DANH HIỆU THẦY THUỐC NHÂN DÂN, THẦY THUỐC ƯU TÚ
  –––––––––

  Kính gửi: Hội đồng xét tặng danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân,
  Thầy thuốc Ưu tú .............

  Thực hiện Thông tư số 30/2011/TT-BYT ngày 30 tháng 6 năm 2011 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn xét tặng danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc Ưu tú, Hội đồng xét tặng danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc Ưu tú Bộ, Tỉnh ………………………………………… đã triển khai các bước theo quy định, kết quả như sau:

  I. Thành lập Hội đồng - Phổ biến Thông tư hướng dẫn:
  - Quyết định thành lập Hội đồng số……………ngày………../………./20..., Hội đồng có ………..thành viên.
  - Thời gian, thành phần, số lượng đơn vị, người tham dự phổ biến Thông tư và các văn bản hướng dẫn:
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  - Tổng số Thầy thuốc của các Hội đồng cấp dưới trực tiếp đề nghị xét tặng:
  + Thầy thuốc Nhân dân:………………………. người
  + Thầy thuốc Ưu tú:………………………..…. người

  II. Hội đồng:
  - Tổng số Thầy thuốc trong danh sách tổ chức hội nghị Quần chúng:
  + Thầy thuốc Nhân dân:………………………. người
  + Thầy thuốc Ưu tú:………………………..…. người
  - Tổng số Thầy thuốc có số phiếu đạt từ 90% tổng số thành viên Hội đồng trở lên:
  + Thầy thuốc Nhân dân:………………………. người
  + Thầy thuốc Ưu tú:………………………..…. người
  - Kết quả:
  + Thầy thuốc Nhân dân:………………………. người
  + Thầy thuốc Ưu tú:………………………..…. người

  III. Hội đồng bỏ phiếu tín nhiệm:
  - Tổng số Thầy thuốc trong danh sách bỏ phiếu tín nhiệm:
  + Thầy thuốc Nhân dân:………………………. người
  + Thầy thuốc Ưu tú:………………………..…. người

  - Số Thầy thuốc có số phiếu đạt từ 90% tổng số thành viên Hội đồng trở lên:
  + Thầy thuốc Nhân dân:………………………. người
  + Thầy thuốc Ưu tú:………………………..…. người

  - Số Thầy thuốc có số phiếu đạt dưới 90% tổng số thành viên Hội đồng:
  + Thầy thuốc Nhân dân:………………………. người
  + Thầy thuốc Ưu tú:………………………..…. người

  - Số Thầy thuốc đủ điều kiện được Hội đồng cấp Bộ, tỉnh ……..……đề nghị lên Hội đồng cấp Nhà nước là:
  + Thầy thuốc Nhân dân:………………………. người
  + Thầy thuốc Ưu tú:………………………..…. người  Nơi nhận: CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
  - Như trên; (Ký tên, đóng dấu)
  - Lưu:…
  Mẫu số 8a
  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ
  Danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân lần thứ .....
  (Kèm theo Tờ trình số ....... ngày ......... tháng .......... năm 20....)
  –––––––––––––––  ọ Năm sinhứứụ
  đơị
  NamNữ
  (1)(2)(3)(4)(5)

  1
  2
  3


  Ghi chú:
  - Cột (2): Ghi Ông hoặc Bà:
  - Cột (5): Chức danh công tác hiện đang làm hoặc trước khi nghỉ hưu. Chức vụ: Chỉ khai những chức vụ có quyết định bổ nhiệm
  Ví dụ: Ông Hoàng Thế Hùng - Bác sĩ Chuyên khoa cấp I, Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình.
  - Đóng dấu treo (hoặc giáp lai) vào các trang và người cuối cùng của danh sách.  Mẫu số 8b
  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ
  Danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú lần thứ .......
  (Kèm theo Tờ trình số ....... ngày ......... tháng ...... năm 20....)
  –––––––––––––––  ọ Năm sinhứứụ
  đơị
  NamNữ
  (1)(2)(3)(4)(5)

  1
  2
  3  Ghi chú:
  - Cột (2): Ghi Ông hoặc Bà:
  - Cột (5): Chức danh công tác hiện đang làm hoặc trước khi nghỉ hưu. Chức vụ: Chỉ khai những chức vụ có quyết định bổ nhiệm
  Ví dụ: Ông Hoàng Thế Hùng - Bác sĩ Chuyên khoa cấp I, Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình.
  - Đóng dấu treo (hoặc giáp lai) vào các trang và người cuối cùng của danh sách.
  http://moh.gov.vn/wps/portal/boyte/vanban/

  Tin liên quan

Chia sẻ trang này