Quyết định - Về việc ban hành quy chế Cấp cứu , Hồi sức tích cực và Chống độc

Thảo luận trong 'Chính sách - Pháp luật' bắt đầu bởi Mai Thanh Trúc, 22 Tháng ba 2013.

 1. Mai Thanh Trúc New Member

  BỘ Y TẾ
  ______

  Số: 01/2008/QĐ-BYT
  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập-Tự do - Hạnh phúc
  __________________________

  Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2008


  QUYẾT ĐỊNH
  Về việc Ban hành Quy chế Cấp cứu, Hồi sức tích cực và Chống độc
  __________________________________________

  BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

  Căn cứ Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
  Căn cứ Quyết định số 1895/1997/BYT-QĐ ngày 19/9/1997 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc Ban hành Quy chế bệnh viện;
  Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh - Bộ Y tế,

  QUYẾT ĐỊNH:

  Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế Cấp cứu, Hồi sức tích cực và Chống độc.

  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo. Bãi bỏ Mục 2, phần IV Quy chế Bệnh viện ban hành kèm theo Quyết định số 1895/1997/BYT-QĐ ngày 19/9/1997 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

  Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh, Chánh Thanh tra, Vụ trưởng các Vụ, Cục trưởng các Cục thuộc Bộ Y tế, Giám đốc bệnh viện, Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng y tế ngành chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

  Nơi nhận:
  - Như Điều 3;
  - Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
  - Văn phòng Chính phủ (Phòng công báo);
  - Bộ Tư pháp (cục kiểm tra văn bản);
  - Bộ trưởng (để báo cáo);
  - Các Thứ trưởng (để biết);
  - Website Chính phủ;
  - Website Bộ Y tế;
  - Lưu:VT, KCB, TCCB, PC.KT. BỘ TRƯỞNG
  THỨ TRƯỞNG
  (Đã ký)
  Nguyễn Thị Xuyên
  http://www.moh.gov.vn/wps/portal/boyte/vanban/

  Tin liên quan

Chia sẻ trang này