Thylrone Ginseng - Bổ sung sinh tố và muối khoáng.

Thảo luận trong 'Thực phẩm chức năng' bắt đầu bởi Ljnhxjnh_stupid, 13 Tháng tư 2013.

 1. ợng

  Thylrone Ginseng (Hồng sâm Triều Tiên + Multivitamin + Muối khóang) Viên nang mềm

  [IMG]

  Mã sản phẩm: TP 068

  Coâng thöùc : Cao hoàng saâm Trieàu Tieân, Cao Aloe, Vitamin A, Vitamin D3, Vitamin E, Vitamin C, Vitamin B1,Vitamin B2, Vitamin B5, Vitamin B6, Vitamin B12, Vitamin PP, Calci, Saét fumarat, Ñoàng , Kali , Magnesi, Keõm, Mangan sulfat

  Chæ ñònh: Boå sung sinh toá vaø muoái khoaùng trong nhöõng tröôøng hôïp sau : theå chaát yeáu, chaùn aên, loaïn döôõng, gaày moøn, meät moûi, stress, phuï nöõ coù thai, baø meï cho con buù, treû ñang tuoåi lôùn, ngöôøi lôùn tuoåi.

  Laø thuoác boå vaø giaûm meät moûi trong caùc tröôøng hôïp suy giaûm theå chaát khi ñang bò beänh hoaëc trong giai ñoaïn hoài phuïc.

  Trình baøy : Hoäp 12/20 væ x 5 vieân.

  http://www.dongnampharma.com.vn

Chia sẻ trang này