Về việc ban hành bổ sung biểu mẫu về tai nạn thương tích vào hệ thống biểu mẫu của Ngành y tế

Thảo luận trong 'Chính sách - Pháp luật' bắt đầu bởi Vương Mạnh Hà, 19 Tháng ba 2013.

 1. BỘ Y TẾ

  Số: 25 /2006/QĐ-BYT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


  Hà Nội, ngày 22 tháng 8 năm 2006

  QUYẾT ĐỊNH
  Về việc ban hành bổ sung biểu mẫu về tai nạn thương tích
  vào hệ thống biểu mẫu của Ngành Y tế

  BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
  Căn cứ nghị định số 49/2003/NĐ-CP ngày 15/5/2003 của Chính phủ, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
  Căn cứ Quyết định số 379/2002/QĐ-BYT ngày 08/2/2002 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Quy chế về thống kê Y tế;
  Theo đề nghị của các Ông: Cục trưởng Cục Y tế dự phòng Việt Nam, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính - Bộ Y tế,

  QUYẾT ĐỊNH :
  Điều 1. Ban hành bổ sung biểu mẫu về tai nạn thương tích vào hệ thống biểu mẫu của Ngành Y tế ban hành kèm theo Quyết định số 2554/2002/QĐ-BYT ngày 04/7/2002 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành mẫu sổ sách và mẫu báo cáo thống kê y tế để áp dụng cho các cơ sở y tế trong toàn quốc, bao gồm:
  1. Phiếu tai nạn thương tích - (Phụ lục 1)
  2. Sổ khám bệnh A1/YTCS - (Phụ lục 2)
  3. Sổ theo dõi nguyên nhân tử vong - A6/YTCS - (Phụ lục 3)
  4. Báo cáo thống kê tai nạn thương tích tại xã, phường, thị trấn ( gọi chung là xã), huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh ( gọi chung là huyện) và tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (gọi chung là tỉnh) - (Phụ lục 4).
  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo. Các quy định trước đây trái với qui định trong Quyết định này đều bãi bỏ.
  Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Vụ trưởng các Vụ, Cục trưởng các Cục thuộc Bộ Y tế, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng Y tế Ngành chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  Nơi nhận:
  - Như Điều 3;
  - Văn phòng Chính phủ (Phòng Công báo);
  - Bộ Tư pháp ( Cục Kiểm tra văn bản);
  - Lưu: VT, KH-TC, PC.KT. BỘ TRƯỞNG
  THỨ TRƯỞNG
  (Đã ký)
  Trần Chí Liêm

  PHIẾU TRÌNH
  I/ Tên đơn vị: VỤ KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH
  Số:……/KHTC
  Kính trình: Thứ trưởng Trần Chí Liêm

  Thưa Anh,

  Trước tình hình tai nạn thương tích ngày càng gia tăng, Thủ tướng chính phủ đã ban hành chính sách quốc gia về phòng chống TNTT và đã thành lập ban chỉ đạo quốc gia để thực hiện nhiệm vụ này. Trong hai năm vừa qua, Vụ Kế hoạch tài chính phối hợp với Cục Y tế dự phòng thiết kế và triển khai thí điểm biểu mẫu thu thập thông tin ban đầu về TNTT lồng ghép với hệ thống biểu mẫu báo cáo chung của Ngành y tế ban hành theo quyết định số 2554/2002/QĐ-BYT ngày 4 tháng 7 năm 2002. Theo báo cáo của các tỉnh thí điểm, việc lồng ghép biểu mẫu về TNTT vào hệ thống chung đã cung cấp được số liệu cơ bản về TNTT đồng thời giảm bớt sự quá tải về sổ sách tại y tế cơ sở.
  Vụ Kế hoạch tài chính đã dự thảo Quyết định về việc ban hành bổ sung biểu mẫu về tai nạn thương tích và mẫu phiếu, mẫu báo cáo về TNTT, tài liệu hướng dẫn ghi chép và làm báo cáo cho các tuyến.
  Vụ xin trình anh cho ý kiến.
  Nếu không có gì sửa đổi, trình Anh ký Quyết định.

  Ngày tháng 06 năm 2006  phòng hành chính nhận
  Số:……./HC
  chuyển ngày tháng năm 2006 Người trình

  BS.Nguyễn Đình Thường
  II. Phần xử lý của lãnh đạo Bộ:
  (1)Nội dung ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ
  (2)Phòng hành chính trả
  hoặc chuyển đơn vị để thực hiện
  Ngày tháng năm 2006
  VỤ KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH
  Số: /KHTC

  Hà nội, ngày tháng 06 năm 2006

  Kính gửi: Vụ Pháp Chế

  Trước tình hình tai nạn thương tích ngày càng gia tăng, Chính phủ đã giao cho Bộ Y tế là trưởng ban chỉ đạo phối hợp với các ban Ngành khác trong việc thu thập thông tin cơ bản nhằm đưa ra những biện pháp và chính sách phù hợp. Trong hai năm vừa qua, Vụ Kế hoạch tài chính phối hợp với Cục Y tế dự phòng thiết kế và triển khai thí điểm biểu mẫu thu thập thông tin ban đầu về TNTT lồng ghép với hệ thống biểu mẫu báo cáo chung của Ngành y tế ban hành theo quyết định số 2554/2002/QĐ-BYT ngày 4 tháng 7 năm 2002. Theo báo cáo của các tỉnh thí điểm, việc lồng ghép biểu mẫu về TNTT vào hệ thống chung đã cung cấp được số liệu cơ bản về TNTT đồng thời giảm bớt sự quá tải về sổ sách tại y tế cơ sở.
  Vụ Kế hoạch tài chính đã dự thảo Quyết định về việc ban hành bổ sung biểu mẫu về tai nạn thương tích và mẫu phiếu, mẫu báo cáo về TNTT, tài liệu hướng dẫn ghi chép và làm báo cáo cho các tuyến.
  Vụ xin gửi bản dự thảo đề nghị Quý Vụ cho ý kiến trước khi trình lãnh đạo Bộ ký Quyết định.

  KT.Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - tài chính
  Phó Vụ trưởng
  Nguyễn Đình Thường
  http://www.moh.gov.vn/wps/portal/boyte/vanban/

  Tin liên quan

Chia sẻ trang này