Về việc chấn chỉnh công tác cung ứng, sử dụng thuốc trong bệnh viện

Thảo luận trong 'Chính sách - Pháp luật' bắt đầu bởi Thu Hà, 17 Tháng ba 2013.

 1. Thu Hà New Member

  BỘ Y TẾ

  Số: 05/2004/CT-BYT
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  -------------------------------------
  Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2004


  CHỈ THỊ CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
  về việc chấn chỉnh công tác cung ứng, sử dụng thuốc trong bệnh viện

  Trong thời gian vừa qua, các cơ sở khám chữa bệnh (sau đây gọi chung là bệnh viện) đã có nhiều cố gắng trong việc cung ứng thuốc cho người bệnh, đặc biệt từ năm 1997 đến nay, các Hội đồng thuốc và điều trị bệnh viện đã hoạt động tích cực, góp phần cung cấp đủ thuốc đảm bảo chất lượng và sử dụng thuốc hợp lý, an toàn, chất lượng điều trị ngày một nâng cao. Tuy nhiên, nhiều bệnh viện chưa đảm bảo cung ứng đủ thuốc chủ yếu, người bệnh nội trú phải tự mua thuốc; nhà thuốc bệnh viện chưa thực hiện nghiêm các qui định của Bộ Y tế; chưa thực hiện nghiêm túc Qui chế kê đơn và bán thuốc theo đơn.
  Để chấn chỉnh việc cung ứng thuốc nhằm đảm bảo chất lượng khám chữa bệnh và sử dụng thuốc hợp lý an toàn, Bộ trưởng Bộ Y tế chỉ thị:
  1. Giám đốc bệnh viện có trách nhiệm:
  a)Đảm bảo đủ thuốc chữa bệnh theo Danh mục thuốc chủ yếu sử dụng tại cơ sở khám chữa bệnh, không để người bệnh nội trú phải tự mua thuốc trong danh mục thuốc chủ yếu. Tổ chức đấu thầu mua thuốc chữa bệnh theo qui định của pháp luật.
  b)Đảm bảo mọi hoạt động của nhà thuốc bệnh viện theo đúng qui định do Bộ Y tế ban hành. Giá thuốc tại nhà thuốc bệnh viện không được cao hơn giá thuốc bán lẻ trên thị trường tại địa phương cùng thời điểm.
  c)Chỉ đạo hoạt động của Hội đồng thuốc và điều trị trong việc lựa chọn thuốc và sử dụng thuốc hợp lý, an toàn. Tăng cường kiểm tra việc thực hiện qui chế kê đơn và bán thuốc theo đơn trong bệnh viện.
  d)Tổ chức cấp phát thuốc tới các khoa lâm sàng; phát huy vai trò hoạt động của đơn vị thông tin thuốc trong bệnh viện.
  đ) Nghiêm cấm các hành vi sau:
  -Các cá nhân, khoa, phòng bán thuốc trong bệnh viện.
  -Các cơ sở kinh doanh dược, người giới thiệu thuốc (trình dược viên) liên kết với nhân viên y tế bán thuốc trong khoa, phòng, bệnh viện; chi phối việc kê đơn để hưởng hoa hồng.
  e)Thực hiện nghiêm túc Qui chế thông tin, quảng cáo thuốc dùng cho người, mỹ phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ con người.


  2. Giám đốc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm:
  a)Hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra việc đấu thầu mua thuốc của các bệnh viện trực thuộc Sở Y tế;
  b)Tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện đấu thầu mua thuốc, qui chế kê đơn và bán thuốc theo đơn trong phạm vi địa phương. Các trường hợp vi phạm phải xử lý theo đúng quy định của pháp luật;
  c)Kiểm tra việc cung ứng và sử dụng thuốc trong các bệnh viện nhà nước, bán công và tư nhân trên địa bàn thuộc Sở Y tế.
  3. Vụ trưởng, Cục trưởng, Chánh thanh tra Bộ Y tế có trách nhiệm:
  a)Vụ Điều trị hướng dẫn phương thức kiểm tra việc kê đơn và bình bệnh án; phối hợp với Cục Quản lý Dược Việt Nam hướng dẫn, chỉ đạo các bệnh viện thực hiện sử dụng thuốc hợp lý, an toàn;
  b)Vụ Kế hoạch-Tài chính làm đầu mối, phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng hướng dẫn đấu thầu thuốc sử dụng tại bệnh viện;
  c)Thanh tra Bộ Y tế chịu trách nhiệm chỉ đạo và tổ chức thanh tra việc mua bán thuốc, việc thực hiện quy chế kê đơn và bán thuốc theo đơn trong phạm vi cả nước; Trực tiếp thanh tra các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế và Y tế các ngành. Các trường hợp vi phạm phải xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
  4. Viện trưởng Viện kiểm nghiệm, Phân Viện trưởng Phân viện kiểm nghiệm thành phố Hồ Chí Minh, Giám đốc Trung tâm Kiểm nghiệm dược phẩm, mỹ phẩm tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng thuốc tại bệnh viện.
  Nhận được Chỉ thị này, các ông, bà Vụ trưởng Vụ Điều trị, Vụ Kế hoạch- Tài chính, Cục trưởng Cục quản lý Dược Việt Nam, Chánh Thanh tra Bộ, Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Thủ trưởng y tế Ngành, khẩn trương triển khai thực hiện Chỉ thị và báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Y tế (Vụ Điều trị).

  Nơi nhận:
  - VPTW Đảng (để báo cáo);
  - Ban khoa giáo TW (để báo cáo);
  - Văn phòng Chủ tịch nước (để báo cáo);
  - Văn phòng Quốc hội (để báo cáo);
  - UB các vấn đề XH của Quốc hội (để báo cáo);
  - VP Chính phủ (Vụ Văn xã, Tổ Công báo) (để báo cáo);
  - Bộ Tư pháp ( Cục Kiểm tra văn bản);
  - Các Thứ trưởng (để biết);
  - Các Vụ, Cục, Thanh tra, Văn phòng;
  - Các đơn vị trực thuộc Bộ;
  - Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
  - Y tế ngành;
  - Lưu Pháp chế;
  - Lưu trữ. BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
  (Đã ký)


  Trần Thị Trung Chiến

  http://www.moh.gov.vn/wps/portal/boyte/vanban/

  Tin liên quan

Chia sẻ trang này